آب منطقه ای

نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد
آبان ۹, ۱۳۹۶
آب منطقه ای یزد
آبان ۹, ۱۳۹۶

آب منطقه ای

صورت جلسه تحویل سیستم آبیاری هوشمند اداره مرکزی آب منطقه ای یزد
سیستم آبیاری هوشمند مدل C800 با 11 دستگاه در بخش درختکاری
سیستم آبیاری هوشمند مدل C800 با 5 ایستگاه در بخش چمنکاری