خدمات

اين لوله قطره چکان داربراي آبياري زيرسطحي آخرين نوآوري از خانواده گروه آبياري قطره اي شرکت Rain Bird مي باشد....

اين لوله قطره چکان داربراي آبياري زيرسطحي آخرين نوآوري از خانواده گروه آبياري قطره اي شرکت Rain Bird مي باشد....